Irina N. Vorobyova


Author:

Irina N. Vorobyova


About author:

Cand. Sci. (Soc.), Associate Professor,  Cherepovets State University (Cherepovets, Russian Federation); vorobyova-i-n@yandex.ru