Rashit G. Rafikov


Author:

Rashit G. Rafikov


About author:

Cand. Sci. (Hist.), Deputy Head of the Public Relations Department, Governorship of the Krasnoyarsk Krai; rafikov@krskstate.ru