Nina M. Volovskaya


Author:

Nina M. Volovskaya


About author:

Dr. Sci. (Soc.), Professor, Novosibirsk State University of Economics and Management; n.m.volovskaya@nsuem.ru