Urban ethnocultural space

Release:

2019, Vol. 3. №2

Title: 
Urban ethnocultural space


About the author:

Natalya S. Mukhametshina, Dr. Sci. (Polit.), Professor, Department of Philosophy, Samara State Technical University (Samara, Russian Federation); eLibrary AuthorID, nmukhametshina@mail.tu

Abstract:

Review of Popkov Yu. V., Skalaban I. A., Tyugashev E. A., Kostyuk V. G., Madyukova S. A., Persidskaya O. A., Tarbastaev I. S., Vavilina N. D., Terentyev M. N., Osmuk L. A., Deriga E. S. 2018. Sociocultural Monitoring of the Urban Interethnic Community: Methodology, Methodology, and Practice. Edited by Yu. V. Popkov. Novosibirsk: Izdatelstvo Novosibirskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta.

References: