Modern youth’s ideas of future

Release:

2018, Vol. 2. №3

Title: 
Modern youth’s ideas of future


About the author:

Maria M. Akulich, Dr. Sci. (Soc.), Professor, Department of General and Economic Sociology, University of Tyumen; m.m.akulich@utmn.ru

Abstract:

Review of: Gavrilyuk V. V., Mekhrishvili L. L., Skok N. I., Sadykova Kh. N., Farakhutdinov Sh. F., Malenkov V. V., Gavrilyuk T. V., Sotkov O. L., Golikov I. N. 2016. The Image of the Future as Estimated by the New Russian Generation. Tyumen: Industrial University of Tyumen. [In Russian]

References: